תקנון

מבוא

1. Art2rent הינה ספריית ציורים וצילומים (להלן: הפריטים ו/או הפריט) המציעה למנוייה יצירות אמנות ו/או חפצי אמנות להשאלה ולמכירה.

2. הלקוח מצהיר כי הינו מעל גיל 18, בעל מען רשום בישראל ובעל כרטיס אשראי בתוקף.

3. הלקוח מצהיר כי שימוש כלשהו בפריטים המוצגים ו/או באתר החברה ו/או השאלה ו/או רכישה ו/או השירותים המוצעים מטעם הספרייה, מהווה את הסכמתו לקבל ולנהוג על פי הוראות הסכם תקנון זה. הלקוח מתחייב לעשות שימוש בפריטים אך ורק בהתאם לאמור בהסכם זה.

4. צילומי הפריטים המוצגים ללקוח נועדו לצורך המחשה בלבד. Art2Rent עושה מאמצים על מנת להבטיח שצילומי הפריטים ישקפו את מאפייני הפריטים שיסופקו בפועל, עם זאת, ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים בין הפריטים שיסופקו בפועל לבין תצלומי הפריטים, אשר מקורם בבעיות גרפיקה, טכניקה, שימוש בצגי מחשב ברזולוציות שונות, שימוש בתוכנות שונות וכו'. Art2Rent אינה אחראית לטעויות מכל סוג שהוא אשר יופיעו, לרבות טעויות במלל, ו/או טעויות בתיאור הפריט ו/או טעויות במחירים וכיו"ב.

 

תנאים לרכישה או השאלת פריטים:

5. הלקוח יתבקש למלא טופס בו ירשמו פרטי הלקוח, פרטי תשלום והפריטים שברצונו להשאיל או לרכוש. במעמד קבלת הפריט, על הלקוח להציג תעודה מזהה וכרטיס אשראי השייך לו.

6. תנאים מוקדמים לביצוע הזמנה, ולאספקת הפריטים שהוזמנו: (1) בדיקת אימות פרטי כרטיס האשראי. (2) קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לתשלום.

7. ל Art2Rent שמורה הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנה של לקוח אשר על פי שיקול דעתה נעשתה בניגוד לתקנון ו/או מכל סיבה שהיא ומבלי שלמבצע ההזמנה/הרכישה/השאלה/המנוי תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הביטול כאמור לעיל.

8. במידה והוזמן פריט ע"י לקוח, הוא מצהיר כי הוא ורק הוא זה שיקבל את הפריט לידיו במקום היעד אליו תובלנה. אלא אם כן הלקוח ביקש לאשר למסור לאדם אחר בתיאום מראש.

9. אספקת הפריטים תתבצע בתיאום מול הלקוח ובהתאם ליעד. לART2RENT האפשרות לדחות את מועד האספקה בהודעה מראש ללקוח ותיאום איתו על מועד חלופי .

 

מחירון ואמצעי תשלום

10. התשלום יתבצע בכרטיס אשראי, אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה. ניתן לשלם גם דרך בהעברה או בהוראת קבע לחשבון בנק.

11. החיוב עבור השאלה יבוצע החל מרגע ביצוע ההזמנה ועד לסיום תקופת ההשאלה, אלא אם אושר אחרת ע"י נציגי חברת Art2Rent. בפריטים המושאלים דמי ההשאלה לחודש או חלק מחודש יחוייב כחודש מלא. 

12. כל סכום אשר חובת תשלומו בידי הלקוח אשר לא יפרע במועד תשלומו ישא ריבית פיגורים והצמדה בסכום ריבית הפריים + 3% .

13. Art2Rent שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את המחירים באתר. במקרה כזה, הודעה תימסר ללקוחות קיימים.

השאלת פריטים

14. מינימום זמן השאלה הינו 6 חודשים. במידה והחברה לא תקבל הודעת ביטול ו/או את הפריטים המושאלים חזרה לספרייה, עלות דמי ההשאלה יתחדשו אוטומטית לתקופה נוספת , בכפוף לתקנון זה. חודש או חלק מחודש יחוייב וייחשב כחודש מלא.

15. בסמוך לסיום תקופת ההשאלה, על הלקוח לשלוח הודעת מייל על סיום תקופת ההשאלה ולהחזיר את הפריטים לספרייה תוך 7 ימים ממועד ההודעה. על הלקוח לוודא קבלת המייל ע"י נציג הספריה. במידה והלקוח רוצה לבטל השאלה לפני סיום תקופת ההשאלה, הוא יחויב מראש על 50% בעבור החודשים שנשארו. 

16. הפריטים מבוטחים ע"י חברת Art2Rent והינם בבעלותה הבלעדית במשך כל תקופת ההשאלה. שירות הביטוח של הספריה, מכסה כל נזק פרט לאובדן או גניבה. במקרה בו הציור לא הושב לידי הספריה, על הלקוח לשלם מיידית את סכום הרכישה של הפריט כפי שמופיע באתר. במקרה זה הספריה רשאית לגבות או לנקות באופן מיידי את מחיר הרכישה המלא של הפריט.

17. במידה ופריט נפגם כאשר היה בחזקת הלקוח, הלקוח יוכל להחזיר את הפריט במשרדי הספריה ולקבל עבורו פריט אחר שיבחר על ידו, בכפוף למלאי ולשווי הפריט.

במידה והלקוח מעוניין, הגלריה מעניקה שירות התקנה ותלייה של ציורים במקום, הגלריה אינה אחראית במקרה שציור נפל בטעות לאחר 24 שעות מיום התליה מכל סיבה שהיא וגרם לנזק כלשהו לאדם או לחפץ, לא תיהינה שום טענות עבור הגלריה או מי מטעמה בדבר נזק לרכוש או אדם. על הלקוח לדאוג לביטוח מתאים ולהביא איש מקצוע מטעמו על מנת לבדוק ו/או לתלות מחדש את הציורים במידה וירצה בכך ואף להביא איש מקצוע מטעמו. 

18. ישנם פריטי אמנות אשר ספריית Art2Rent תבקש מהלקוח לבטח בעצמו ולהוסיפם לפוליסת הביטוח שברשותו ולהציג אישור מחברת ביטוח. במקרה כזה, ספריית Art2Rent תיידע את הלקוח טרם ביצוע ההשאלה.

19. לספריה שמורה הזכות לסיים את ההתקשרות עם הלקוח בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

החלפת פריטים מושאלים

20. לקוח המשאיל פריטים יוכל להחליפם בכל עת, ללא עלות נוספת (למעט דמי משלוח).

21. במידה והלקוח יחליף פריט כלשהו בפריט אחר במחיר ההשאלה שונה, דמי ההשאלה ישתנו בהתאם לפריט החדש.  

ביטול עסקה

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

קניין רוחני

22. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני של הפריטים, מכל מין וסוג, הינם בבעלותם הבלעדית של האמנים ו/או מי מטעמם ואינך רשאי לעשות כל שימוש בפרטי הספרייה שיש בו הפרה ו/או ניסיון להפרה של אילו מזכויות אלה. אינך רשאי להדפיס, להעתיק, או למכור וכל שימוש אחר הינו אסור בתכלית האיסור ללא הסכמה של Art2Rent מראש ובכתב.

23. הלקוח מתחייב שלא לצלם, להעתיק בין בכתב ובין על גבי מדיה כלשהי, ולעשות שימוש מסחרי כלשהו בפרטי הספריה, לרבות הפצתה, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בלי לקבל מראש אישור בכתב מאת Art2Rent ו/או בשם האמן.

לשאלות ופרטים נוספים צור קשר

תקנון art2rent
עגלת קניות
דילוג לתוכן